SOLIDadvocaten

Kennis en krachten van twee ambitieuze advocaten

Voorstelling

Solid is ontstaan uit de bundeling van kennis en krachten van twee ambitieuze advocaten uit Schilde. Wij zijn er van overtuigd dat u - wanneer u bij ons aanklopt - geen tijd heeft om tijd te verliezen. Dat geldt ook voor ons.

Een direct en laagdrempelig contact naast een pragmatische aanpak, daar gaan wij voor. Dat wij daarnaast een solide en dus een stabiele, betrouwbare en kwalitatieve dienstverlening aanbieden, is uiteraard een evidentie.

Wij doen er dan ook alles aan om u bij:
... vragen zo snel mogelijk een werkbaar antwoord of oplossing te geven.
... geschillen te begeleiden naar een voldoening gevende en evenwichtige oplossing.
... het aangaan van contracten of het maken van afspraken met anderen te informeren en begeleiden zodat de kans op eventuele toekomstige geschillen of onduidelijkheden geminimaliseerd wordt.


Samen hebben wij een jarenlange ervaring in uiteenlopende rechtstakken. Wij richten ons op cliënten uit de omgeving van Antwerpen of de Kempen maar ook tot ver daarbuiten.- Natascha Cornelis -

 • Meer dan 25 jaar ervaring als advocaat en bedrijfsjurist. Gespecialiseerd in vastgoedrecht en contractenrecht. Plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Koophandel in Antwerpen.

 • Natascha Cornelis (º1967) is in 1990 afgestudeerd aan de KU Leuven met onderscheiding en heeft inmiddels meer dan 25 jaar beroepservaring.

  Zij startte meteen als advocaat aan de Antwerpse balie bij het kantoor Schiltz, Doevenspeck & Vennoten. Tijdens deze eerste jaren van haar beroepsloopbaan kwam Natascha in aanraking met zeer uiteenlopende juridische materies zoals inbreuken op de verkeerswet, huurgeschillen, geschillen tussen banken en particulieren, beslagzaken, ... In die periode ontwikkelde Natascha ook een bijzondere interesse in het contractenrecht en vastgoedrecht. Hierdoor werd niet alleen het privaat bouwrecht voor haar dagelijkse kost, maar ook de regelgeving met betrekking tot overheidsopdrachten.

  Van 1996 tot 2009 werkte Natascha als bedrijfsjurist en adjunct-directeur in een genoteerde vastgoedbeleggingsvennootschap die actief is in het bouwen van service- of assistentieflats. Naast een juridisch correcte en praktische kijk op het reilen en zeilen van een vennootschap en haar organen, verkreeg Natascha ook een grote kennis met betrekking tot de administratieve en juridische opvolging van bouwprojecten (vanaf de aanbestedingsfase tot de oplevering en eventuele waarborgkwesties nadien).

  Uiteraard bleek de opgedane juridische en praktische kennis uit het bedrijfsleven een grote meerwaarde toen Natascha in 2009 haar carrière als advocaat hervatte.

  Sinds 2015 is Natascha ook actief als plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen.

- Annemarie Vanderpoorten -

 • Meer dan 10 jaar gespecialiseerd in het sociaal recht. Naast advocate als praktijkassistent verbonden aan het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven. Auteur van diverse arbeidsrechtelijke publicaties.

  • Annemarie Vanderpoorten (º1981) heeft inmiddels meer dan 10 jaar ervaring in het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht.

   Zij vatte haar rechtenstudie (met als specialisatie sociaal recht) aan meteen nadat zij als maatschappelijk assistente voltijds aan de slag ging bij de juridische dienst van een grote middenveldorganisatie.

   Nadat zij in 2009 afstudeerde met onderscheiding aan de Universiteit van Antwerpen vervolgde Annemarie haar sociaalrechtelijke carrière aan de balie van Brussel waar zij haar stage bij het kantoor Lydian doorliep. Na haar stage was Annemarie achtereenvolgens werkzaam bij advocatenkantoren Curia en Van Huffelen & Co.

   Hoewel Annemarie als advocate een zeer pragmatische aanpak ambieert, laat de academische kant van het (sociaal) recht haar zeker niet onberoerd. Dit blijkt onder meer uit haar mandaat aan de KULeuven waar zij sinds 2012 Naast advocate als praktijkassistent verbonden is aan het Instituut voor Arbeidsrecht. Niet alleen vervult Annemarie er onderwijsopdrachten in het arbeidsrecht en het sportrecht, ook werkte zij mee als auteur aan verschillende publicaties.

   Hoewel Annemarie een bijzondere interesse heeft in het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht en het sportrecht heeft zij zich de voorbije jaren ook bekwaamd in o.a. burgerlijk recht (m.i.v. aansprakelijkheidsrecht), overeenkomstenrecht, invorderen van facturen, ambtenarenrecht, inbreuken op de verkeerswet, ...Advies en bijstand in het kader van:
 • Algemene arbeidsovereenkomsten (deeltijds, voltijds, tijdelijk, welomschreven werk, bepaalde of onbepaalde duur, studenten, handelsvertegenwoordigers)
 • Arbeidsduur (o.a. algemene arbeidsduur, flexibiliteit, overuren, ... )
 • Arbeidsongeschiktheid (door ziekte of een (arbeids)ongeval)
 • Arbeidsreglementen
 • Bedrijfsdocumenten (o.a. omtrent de toekenning van maaltijd- of ecocheques / het gebruik van internet of mobiele telefonie, ... )
 • Carpolicy
 • Einde van de arbeidsovereenkomst (o.a. ontslagmodaliteiten, opzegtermijn, opzeggingsvergoeding, dringende reden, collectief ontslag, ontslag van een beschermde werknemer)
 • Grensoverschrijdend arbeidsrecht (o.a. internationale tewerkstelling, grensarbeid)
 • Loon (o.a. vast loon, variabel loon, extralegale voordelen, bescherming van het loon)
 • Ondernemings-CAO's (o.a. niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen)
 • Overlegorganen (Ondernemingsraad, Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, syndicale- of vakbondsafvaardiging)
 • Samenwerkingsovereenkomsten (o.a. terbeschikkingstelling, zelfstandige samenwerking)
 • Schorsing van de arbeidsovereenkomst (o.a. arbeidsongeschiktheid, thematische verloven, tijdskrediet, vakantie)
 • Sociale verkiezingen
 • Specifieke clausules in arbeidsovereenkomsten (o.a. niet-concurrentiebeding, intellectuele eigendom, ...)
 • Statuut van de betaalde / onbetaalde sportbeoefenaar in de verschillende sporttakken
 • Welzijn op het werk (o.a. : discriminatie, pesterijen, preventie en bescherming)
 • (Ver)koop, (ver)huur en zakelijke rechten m.b.t. onroerend goed (advies, onderhandelingen en gerechtelijke procedures), o.a.
 • opmaken of nakijken van (aan)koopbelofte, (ver)koopovereenkomst, optie, (handels)huurovereenkomst, erfpacht- of opstalovereenkomst, statuten van het gebouw (basisakte), ...
 • totstandkoming, nietigverklaring, ontbinding, verbreking, opzegging van genoemde overeenkomsten
 • Bouwzaken (advies, onderhandelingen en gerechtelijke procedure)
 • opmaken of nakijken van overeenkomsten als of met aannemer, onderaannemer, bouwheer, architect, bouwpromotor (Wet Breyne), vastgoedmakelaar...
 • bouwgebreken
 • stedenbouwkundige voorwaarden of overtredingen
 • bijstand bij expertises
 • opmaken of nakijken van algemene voorwaarden
 • Burengeschillen
 • Specifieke regelgeving inzake zorgvastgoed (assistentiewoningen, zorgflats, serviceflats, ...)
 • Geldige totstandkoming van een overeenkomst
 • Verplichte / verboden vermeldingen in contracten
 • Advies en bijstand bij de (niet) uitvoering van overeenkomsten
 • Advies en bijstand bij de beëindiging van overeenkomsten (door opzegging, verbreking, minnelijke ontbinding, gerechtelijke ontbinding, buitengerechtelijke ontbinding,...)
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Arbeidsongevallen
 • Beroepsziekten
 • Internationaal Sociale Zekerheidsrecht (o.a. internationale tewerkstelling, toepasselijk recht)
 • Sociale zekerheidsbijdragen voor werknemers / zelfstandigen
 • Werkloosheid
 • Werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen)
 • Algemene contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid

  Meer specifiek:
 • beroepsaansprakelijkheid (bv. accountant, notaris, vastgoedmakelaar, arts, ...
 • vastgoedrecht : als bouwheer, aannemer, onderaannemer, architect, studiebureau, leverancier, notaris, (ver)koper, vastgoedmakelaar, (ver)huurder, ...
 • arbeids- en sociaal recht
 • sportrecht
 • Bankrecht
 • Beslagrecht
 • Inbreuken op de verkeerswet
 • Invorderen van facturen
 • ...

 • Hoewel iedere advocaat bepaalde specialisaties heeft, weten wij dat u daar eigenlijk geen boodschap aan heeft... Wanneer wij geconfronteerd worden met vragen die buiten ons expertiseveld liggen, zullen wij u dan ook graag en uiteraard steeds vrijblijvend doorverwijzen naar een van onze geprefereerde partners.
  Haal tijdelijk een Solid Advocaat in huis voor:

 • Bijstand bij veranderingsprocessen;
 • Het opzetten en uitwerken van tijdelijke projecten;
 • Vervangingsopdrachten;
 • ...

 • U kan ook een Solid Advocaat onder de arm nemen voor tal van freelance opdrachten.


  - Erelonen & voorwaarden -


  Solid Advocaten hanteert democratische erelonen die variëren naargelang de vereiste ervaring, eventuele hoogdringendheid of complexiteit van de zaak. Voorafgaande en transparante afspraken over erelonen en kosten zijn essentieel voor een goede samenwerking. Er zijn dan ook verschillende mogelijkheden bespreekbaar.

  In dit document leest u alle informatie over erelonen, belangrijke informatie en voorwaarden.  - Natascha Cornelis -

  - Annemarie Vanderpoorten -

  • Schilde, België

  • info@solid-law.be